top of page

בדיקת פוליגרף במקום העבודה

במסגרת יחסי עובד מעביד, יש צורך לשמור על אמון בסיסי בכדי לאפשר מהלך עבודה תקין ובריא. כאשר בסיס אמון זה נשבר, עולה הצורך לברר דברים לאשורם, לבסס מחדש את האמון, או לפעול בהתאם במקרה של מעילה. כמו כן, במפעלים וחברות העוסקים בנושאים ביטחוניים או רגישים, בהם נדרשת רמת אמינות גבוהה של העובדים, נוהגים לבצע בדיקות אמינות בטרם העסקת עובדים חדשים. חברת k.b.sec מבצעת בדיקות פוליגרף עבודה לכל מטרה נדרשת, הן כחלק ממיוני העובדים, הן כחלק משגרת העבודה, והן במקרים בהם עולה הצורך בבדיקת פוליגרף לעובד לאור חשד למעילה, הונאה, או גניבה.

 

מיון עובדים

 

ארגונים וחברות העוסקים בנושאים ביטחוניים, מחקר מתקדם, או נושאים רגישים, המחייבים אמינות ודיסקרטיות של הצוות, מבצעים בדיקות פוליגרף על מנת לבחון את אמינותם של המועמדים לעבודה, ולוודא שאינם מחביאים קופת שרצים, אג'נדות נסתרות, או חוסר אמינות. במהלך ראיון העבודה יכול המועמד למסור פרטים כרצונו, אך בדיקות פוליגרף אמינות יחשפו ניסיונות הונאה, מסירת מידע כוזב וחוסר אמינות של המועמד. בנוסף, כאשר מועמד למשרה יודע כי הוא נבדק בפוליגרף, הסיכויים שימסור מידע כוזב קטנים אוטומטית.

 

מעילה

 

כאשר מעביד חושד שעובד מסוים מונה אותו, בדיקת פוליגרף יכולה לסייע לברר את הסוגיה. לצד ממצאים נוספים, תוצאות הבדיקה מהוות עילה תומכת, ויכולות לסייע בהחלטה בנוגע לפיטורין של העובד שכשל.

 

קבילות הממצאים

 

אמינותן של בדיקות הפוליגרף, נאמדת ב 80% - 90% , ולכן בדיקות פוליגרף אינן נחשבות כממצאים מפלילים בבית משפט. יחד עם זאת תוצאות פוליגרף לעובדים יכולות לסייע, לתמוך בטענת המעביד, או לנקות את העובד מחשדות. על מנת לבצע בדיקת פוליגרף בעבודה, יש לקבל את הסכמת העובד, ובכדי להשתמש בתוצאות הבדיקה כראייה בבית המשפט, על שני הצדדים להביע הסכמה לכך. ממצאי הפוליגרף בפני עצמם אינם יכולים להוות עילה מספקת לפיטורין, ובוודאי לא לשלילת פיצויים, אך בנוסף לעדויות נוספות, יוכלו להבהיר את התמונה ולחזק את עמדת המעביד.

 

ביטחון מלא

 

חברת K.B.SEC מספקת לעסקים וחברות שירותי ביטחון מלאים, והגנה בפני תקיפות פיזיות ווירטואליות. אמינות והגינות הן אבני יסוד להתנהלות בטוחה של העסק, ובדיקות פוליגרף בעבודה יעזרו לך לנפות החוצה גורמים לא אמינים, ולמנוע נזק מיותר לעסק.

כחלק ממערך ההגנה על העסק שלך, כאשר עולה בכך הצורך, מנהל הביטחון מטעם K.B.SEC ידאג לבצע בדיקות אמינות פוליגרף לאיתור מעילות, חוסר אמינות, אי סדרים וסיכונים אחרים.  כמו כן, אם העסק שלך קשור למידע רגיש, חסוי, נושאי ביטחון וכיוצא באלו, נבצע בדיקות פוליגרף במהלך מיוני העובדים, לניפוי מועמדים לא אמינים אל מחוץ לרשימה. בכדי לשמור על העסק שלך ולהבטיח

bottom of page